Przejrzyste zasady
dla twojego biznesu

O kancelarii

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych bazując na trzech filarach – jakości, wiedzy, doświadczeniu.

Ilość przepisów prawnych oraz szybkość zmian w ostatnich latach spowodowała, iż usługi kancelarii prawnych na stałe wpisały się w codzienne życie. Dzięki solidnym fundamentom oraz niestannemu doskonaleniu naszych umiejętności i pogłębianiu wiedzy, budujemy z naszymi Klientami długofalowe relacje. Współpracujemy z podmiotami biznesowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

Możesz zwrócić się do nas z każdym zagadnieniem – przeanalizujemy Twój przypadek, po czym przedstawimy szereg działań, jakie możemy wspólnie podjąć, aby osiągnąć sukces. Działamy kompleksowo: od porady prawnej, przez przygotowywanie pism, opinii, wzorów umów, aż po obsługę prawną przedsiębiorstwa lub też reprezentowanie Klienta w sądzie.

Cała magia leży w naszym Zespole. Jego trzon stanowią partnerzy Kancelarii, którzy
posiadają bogate, 20-letnie doświadczenie w branży prawniczej.

Różnorodność cech osobowości, naszych specjalizacji i doświadczeń zawodowych powoduje, iż razem tworzymy zespół, który radzi sobie z każdym zagadnieniem prawnym.

Nasze podejście do problemu, zaangażowanie i terminowość czynią nas solidnymi partnerami dla przedsiębiorców, którzy powierzają nam stałą obsługę prawną swoich firm. Nabyte w codziennej pracy doświadczenia i umiejętności z różnych gałęzi gospodarki, pomagają nam lepiej rozumieć istotę prowadzonego przez naszych Klientów biznesu i skutecznie im doradzać.

zespół - zdjęcie
Igor Kępiński

Partner spółki, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską z wyróżnieniem i od razu rozpoczął praktykę radcowską. Posiada duże doświadczenie jako członek odpowiednich organów decyzyjnych w spółkach prawa handlowego. Wspomaga zarządzanie podmiotami gospodarczymi – na każdym etapie istnienia: od założenia, poprzez okres prowadzenia działalności, aż do zakończenia bytu prawnego podmiotu gospodarczego. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej i zarządu w spółkach prawa handlowego. Pełni funkcję likwidatora. Na co dzień zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji jak również wspiera osoby fizyczne. Prywatnie pasjonat podróżowania i dobrej kuchni.

+ czytaj więcej
zespół - zdjęcie
Anna Gucka-Kępińska

Partner spółki, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W 2005 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa z zakresu samorządu terytorialnego, prawa spółek handlowych i obrotu gospodarczego. Prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, spółek prawa handlowego w tym spółek komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Posiada doświadczenie jako członek rady nadzorczej i likwidator w spółkach prawa handlowego.  Wolny czas przeznacza na podróże i czytanie książek. 

+ czytaj więcej
zespół - zdjęcie
Joanna Matusiak

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2017 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2009 roku, jeszcze w trakcie odbywania studiów prawniczych. Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się także w windykacji i egzekucji należności oraz w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa transportowego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji likwidatora w spółkach prawa handlowego.

+ czytaj więcej

Nasze specjalizacje:

 • Pomoc frankowiczom
 • Obsługa spółek
 • Windykacja
 • Obsługa samorządów terytorialnych
 • Obsługa spółdzielni
 • Transport morski, spedycja, logistyka
 • Prawo pracy
 • Wdrożenia, szkolenia RODO
 • Prawo rodzinne
 • Prawo energetyczne
 • Prawo budowlane i inwestycyjne
 • Sporządzenia umów
specjalizacja - ikona

Pomoc frankowiczom

W ramach działalności naszej Kancelarii świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów, którzy zawarli umowy kredytowe we frankach.

Nasza Kancelaria aktualnie prowadzi kilkadziesiąt postępowań sądowych z bankami w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Na skutek działań podjętych przez Zespół naszej Kancelarii udało się uzyskać wiele wyroków w pełni korzystnych dla kredytobiorców.

Nasze działania obejmują m.in.:

 • kompleksową, bezpłatną, analizę Twojej umowy kredytowej,
 • przygotowanie odpowiedniej strategii działań,
 • stworzenie pozwu i reprezentację w sądzie,
 • pomoc w dalszych działaniach po uzyskaniu prawomocnego wyroku.

 

+ czytaj więcej

1 / 11

specjalizacja - ikona

Obsługa spółek

Wśród usług, które świadczymy na rzecz przedsiębiorców – czy to już prowadzących działalność w ramach spółki, czy to dopiero rozważających jej założenie lub przekształcenie się w nią – znajduje się między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej; przygotowywanie projektów umów i statutów spółek,

 • doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, umów między wspólnikami, sprzedaży udziałów/akcji,

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach rejestrowych (rejestracja spółek – w tym sp. z o.o., jawnych, komandytowych, cywilnych, akcyjnych; rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym),

 • pomoc w przekształceniach, fuzjach i przejęciach, likwidacjach spółek,

 • analiza i przygotowanie projektów uchwał organów osób prawnych,

 • opracowywanie opinii prawnych i raportów; w tym z wyników kompleksowego badania prawnego podmiotów gospodarczych (due dilligence).

+ czytaj więcej

2 / 11

specjalizacja - ikona

Windykacja

Windykacja dłużników to problem, którego doświadcza wielu Polaków – zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prywatnych. Usługi świadczone w zakresie windykacji przedsądowej, tj. przed wszczęciem procesu, obejmują:

 • wezwanie dłużnika do zapłaty,

 • negocjacje z dłużnikiem, w których określany jest sposób i termin spłaty należności,

 • nadzór nad dokonywaną spłatą przez dłużnika.

Zajmujemy się także obsługą prawną przy prowadzeniu windykacji sądowej i komorniczej, a składają się na nią:

 • sporządzanie i kierowanie do sądu pozwów na podstawie zgromadzonych dokumentów,

 • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji,

 • reprezentacja klienta przed sądem,

 • występowanie w postępowaniach o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej,

 • na etapie egzekucji komorniczej występowanie z wnioskami o zlecenie poszukiwania majątku, bieżące monitorowanie egzekucji.

Naszym Klientom pomagamy również w czasie procesów windykacyjnych po zakończeniu egzekucji komorniczej:

 • negocjując z dłużnikami celem zawarcia ugody dotyczącej spłaty niewyegzekwowanych należności,

 • sporządzając wnioski o wyjawienie majątku dłużnika i reprezentując w postępowaniu przed sądem.

+ czytaj więcej

3 / 11

specjalizacja - ikona

Obsługa samorządów terytorialnych

Od wielu lat wspieramy także jednostki samorządu terytorialnego, świadcząc dla nich usługi z zakresu:

 • bieżącego udzielania interpretacji, opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a w tym:

– sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,

– sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej,

– sporządzanie opinii prawnych w sprawach ochrony środowiska i odpadów,

– sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki nieruchomościami,

– sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego,

– sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,

– doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych,

– doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

 • sporządzania opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

 • sygnalizowania zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,

 • uzgadniania i opiniowania pod względem formalno-prawnym projektów umów, parafowanie zawieranych umów,

 • opiniowania pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawa miejscowego, zarządzeń organów wykonawczych i innych aktów prawnych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej,

 • uczestniczenia i świadczenia obsługi prawnej w trakcie obrad Sesji Rady Miejskiej/ Rady Gminy,

 • świadczenia obsługi prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

 • dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i prowadzenie egzekucji wierzytelności cywilno-prawnych,

 • reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego przed sądami i urzędami,

 • obsługi gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.

+ czytaj więcej

4 / 11

specjalizacja - ikona

Obsługa spółdzielni

Posiadamy także duże doświadczenie w pomocy z zakresu prawa spółdzielczego – zarówno klientom indywidualnym, jak i spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym. Specjalizujemy się w:

 • sprawach związanych z eksmisją, ze wspólnym użytkowaniem lokalu,

 • sprawach związanych z lokatorskim i własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu, prawem do odrębnej własności lokalu,

 • sprawach związanych z należnościami za użytkowanie lokalu, dochodzeniem czynszu najmu i innych należności,

 • sprawach o uchylenie uchwały organów spółdzielni,

 • wszczynaniu oraz prowadzeniu spraw sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami polubownymi oraz innymi organami i instytucjami, w tym organami administracji rządowej i samorządowej,

 • sporządzaniu opinii prawnych pisemnych lub ustnych, w ramach świadczonej pomocy prawnej, w tym wynikających z zagadnień prawnych związanych ze stosunkami spółdzielczymi,

 • opiniowaniu projektów umów, uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych, zgodnie z potrzebami Klienta oraz jej poszczególnych organów,

 • prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej Klienta oraz obsługi wszelkich jej organów,

 • reprezentowaniu Zleceniodawcy w prowadzonych przez niego negocjacjach, rokowaniach.

+ czytaj więcej

5 / 11

specjalizacja - ikona

Transport morski, spedycja, logistyka

W naszej Kancelarii zajmujemy się doradztwem w zakresie prawa przewozowego, usług transportowych i spedycji drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i spedycji morskiej, krajowej i międzynarodowej. Jak to robimy?

 • uczestniczymy w tworzeniu umów funkcjonujących w tematyce transportu morskiego, spedycji i logistyki,

 • reprezentujemy Klienta przed kontrahentami,

 • analizujemy, opracowujemy i opiniujemy zagadnienia związane z transportem, spedycją oraz logistyką,

 • sporządzamy i redagujemy regulaminy świadczenia usług i wzory umów,

 • udzielamy konsultacji w sprawach związanych z transportem morskim,

 • reprezentujemy Klienta w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym w sporach pracowniczych i odszkodowawczych,

 • występujemy w sprawach wobec ubezpieczycieli,

 • prowadzimy windykację należności,

 • prowadzimy sprawy o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

+ czytaj więcej

6 / 11

specjalizacja - ikona

Prawo pracy

Prowadzimy kompleksową i dostosowaną do różnorodnych potrzeb podmiotów gospodarczych obsługę prawną, w której zawiera się:

 • przygotowanie i zaopiniowanie dokumentów dotyczących pracowników (m.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, zmiany w/w umów, porozumienia, wypowiedzenia umów o pracę i rozwiązywanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji),

 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,

 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych,

 • porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,

 • udział w konsultacjach lub negocjacjach oraz doradztwo w sporach ze związkami zawodowymi,

 • reprezentowanie w sprawach sądowych dotyczących sporów ze stosunku pracy w tym min. zapłaty odszkodowania, nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy, ustalenia stosunku pracy, molestowanie, mobbingu i dyskryminacji.

+ czytaj więcej

7 / 11

specjalizacja - ikona

Wdrożenia, szkolenia RODO

Zgodność z RODO (Regulacja Ochrony Danych Osobowych, ang. GDPR – General Data Protection Regulation) to w polskich firmach wciąż bardzo istotna i wymagająca uporządkowania kwestia. Świadczona przez naszą Kancelarię Kompleksowa obsługa prawna w zakresie wsparcia we wdrożeniu RODO obejmuje między innymi:

 • przeprowadzenie audytu przetwarzania danych osobowych, obejmującego analizę procesów przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych, sposobów przetwarzania danych etc.,

 • dostosowanie istniejącej dokumentacji do wymogów ochrony danych osobowych wynikających z RODO,

 • opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,

 • przygotowanie niezbędnych ewidencji do przetwarzania danych osobowych,

 • przygotowanie dokumentacji pracowniczych dotyczących ochrony danych osobowych,

 • przeprowadzenie szkolenia pracowników pod kątem ochrony danych osobowych,

 • przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych względem podmiotów, którym powierzane są dane osobowe,

 • opracowanie i przygotowanie innych dokumentów, formularzy czy rejestrów o ile będą niezbędne lub wskazane do przetwarzania danych osobowych (zapytania oraz formularze zgód, klauzule informacyjne, rejestr czynności przetwarzana danych osobowych),

 • doradztwo oraz pomoc przy opracowywaniu wewnętrznych polityk, regulaminów czy procedur w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych oraz procedur w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą (obowiązki informacyjne, sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie danych, przenoszenie danych do innych podmiotów),

 • doradztwo i pomoc w ocenie zabezpieczeń systemów informatycznych oraz pomoc we wdrożeniu odpowiednich wytycznych zarządzania systemem oraz zabezpieczeń,

 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym.

+ czytaj więcej

8 / 11

specjalizacja - ikona

Prawo rodzinne

Niezwykle ważną częścią naszej codziennej pracy są sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam poruszać się w tej delikatnej materii sprawnie i skutecznie. Zajmujemy się sprawami:

 • o rozwód i separacje (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, pozew o eksmisję współmałżonka),

 • o podział majątku (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny),

 • rodzinnymi i opiekuńczymi (ubezwłasnowolnienie, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej),

 • o alimenty (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, zabezpieczenie alimentów, egzekucja alimentów),

 • oferujemy pełną obsługę prawną w postępowaniach o nabycie spadku na podstawie ustawy, czy testamentu,

 • o stwierdzenie nabycia spadku i jego zabezpieczenie,

 • o dział spadku,

 • sprawy dochodzenia roszczeń o zachowek,

 • doradztwo prawne w zakresie przyszłego spadku i dziedziczenia.

+ czytaj więcej

9 / 11

specjalizacja - ikona

Prawo energetyczne

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa energetycznego:

 • prowadzimy sprawy dotyczące służebności przesyłu, procesów dotyczących zasiedzenia prawa służebności przesyłu oraz roszczeń związanych z sieciami przesyłowymi,

 • uzyskania decyzji koncesyjnych i taryfowych,

 • opiniujemy umowy dostarczanie paliw gazowych lub energii tj. umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży,

 • uczestniczymy w procesie inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii.

+ czytaj więcej

10 / 11

specjalizacja - ikona

Prawo budowlane i inwestycyjne

Świadczymy także kompleksową obsługę w dziedzinie prawa budowlanego, w szczególności:

 • obsługi prawnej w zakresie procesu przygotowywania inwestycji, w szczególności opracowywania oraz negocjowania umów i kontraktów budowlanych,

 • reprezentacji klientów w prowadzonych negocjacjach,

 • reprezentacji klientów w zakresie postępowań dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 • reprezentacji klientów w zakresie postępowań dotyczących odszkodowań powstałych na skutek naruszeń prawa budowlanego,

 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane; egzekwowania odpowiedzialności podwykonawców robót,

 • reprezentowania w sporach o błędy w dokumentacji projektowej oraz zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych,

 • opracowywania i opiniowania kontraktów z podwykonawcami i dostawcami,

 • kierownikami budowy, geodetami i pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego.

+ czytaj więcej

11 / 11

specjalizacja - ikona

Sporządzenia umów

Oferujemy także specjalistyczne usługi w zakresie sporządzania i analizy umów. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, iż nie znajdą się w nich zapisy mogące działać na ich niekorzyść. W zakres naszych obowiązków wchodzi:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów,

 • obecność przy podpisywaniu umów, stała współpraca z kancelariami notarialnymi w zakresie sporządzania umów,

 • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach,

 • pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in., weksel, hipoteka, zastaw),

 • zabezpieczanie interesów Klienta poprzez sporządzanie klauzul poufności, ochrony konkurencji, klauzuli kary umownej,

 • obsługa prawna wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

+ czytaj więcej

12 / 11

Case studies

case studies - zdjęcie
Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o.

egzekucja ksh sp. z o.o. zarząd spółki

+ czytaj więcej
case studies - zdjęcie
Transfer działalności biznesowej oraz załogi pracowniczej.

biznes przejęcie pracowników sprzedaż przedsiębiorstwa zorganizowana część przedsiębiorstwa

+ czytaj więcej
case studies - zdjęcie
Należyta staranność spedytora.

biznes spedycja transport morski

+ czytaj więcej