Blog.

Informujemy,  komentujemy,  pomagamy. Przekazujemy sprawdzone informacje od specjalistów prawa i nie tylko. 

Pomoc w kredytach frankowych

W wyroku z dnia 03 października 2019 r., wskutek pytania prejudycjalnego przedstawionego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że postanowienia umów o kredyty frankowe które zawierają niedozwolone postanowienia umowne, mogą być w całości unieważniane przez sądy krajowe.

Dotychczasowo sądy albo oddalały powództwa konsumentów uznając, że brak jest podstaw do unieważnienia krzywdzących postanowień umownych albo też eliminowały jedynie niektóre z postanowień umownych, nierzadko nie eliminując w pełni problemu rażąco wysokich kosztów spłaty kredytu, do których ponoszenia zobowiązani byli konsumenci. Trybunał stanął na stanowisku, że sąd krajowy rozpatrując kwestię abuzywności postanowień umownych, nie może dążyć do pozostawienia w mocy umowy wbrew woli konsumenta ani też zastępować krzywdzących klauzul innymi, na przykład indeksowaniem waluty w oparciu o średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, chyba że konsument wyraźnie się na to zgodzi. Trybunał przyjął, że jeżeli sąd krajowy stwierdzi, że postanowienia umowne są rażąco krzywdzące dla konsumenta to może, za jego zgodą, unieważnić umowę w całości.

Kredyt we frankach

Co w praktyce oznacza unieważnienie umowy w całości? Oznacza to, że w przypadku w którym dochodzi do unieważnienia umowy, strony są obowiązane zwrócić sobie wzajemnie to, co dotychczas sobie świadczyły. Tak więc konsumenta obowiązany jest zwrócić na rzecz banku tylko i wyłącznie kwotę zaciągniętego kredytu, pomniejszoną o raty już uiszczone, natomiast bank będzie zobowiązany do zwrotu pobranych odsetek jak i prowizji za udzielenie kredytu, bowiem to one stanowią zasadniczą część świadczenia konsumenta na rzecz banku i są one tym, na czym bank zarabia poprzez udzielenie kredytu. 

Niniejszy wyrok otwiera drogę frankowiczom do dochodzenia unieważnienia bądź zmiany swoich umów kredytowych. Brak było wcześniej ścisłej praktyki orzeczniczej w tym zakresie, co mogło odwodzić konsumentów od wchodzenia na drogę postępowania sądowego w podobnych sprawach. Obawiali się oni, że mimo poniesienia stosunkowo wysokich kosztów postępowania sądowego, nie uda się sprawy wygrać. Omawiany wyrok Trybunału z pewnością ułatwi dochodzenie swoich roszczeń przez konsumentów i rozwieje istniejące w praktyce trudności interpretacyjne i orzecznicze. 

W ramach działalności naszej Kancelarii świadczymy szeroko pojętą pomoc prawną na rzecz Klientów, którzy zawarli umowy kredytowe we frankach. Nasza Kancelaria aktualnie prowadzi kilkanaście postępowań sądowych przeciwko bankom w sprawach dotyczących kredytów frankowych. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie swojej umowy kredytowej skontaktuj się z naszą Kancelarią.