Pomoc dla frankowiczów

 • - Analiza umowy kredytowej

 • - Rozwiązania dla kredytobiorców

Skontaktuj się z nami – otrzymasz szybką konsultację

Po wyroku z dnia 3 października 2019 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-260/18 nastąpił pozytywny przełom w rozstrzygnięciach spraw frankowych. Sądy opierają się na wykładni TSUE i wydają korzystne dla kredytobiorców wyroki. Ostatnie lata okazały się pasmem sukcesów dla dochodzących swoich praw na drodze sądowej kredytobiorców uwikłanych w umowy kredytowe tzw. „frankowe”. Linia orzecznicza jest ukierunkowana przede wszystkim na stwierdzanie nieważności umowy kredytowej.

Prowadzimy sprawy frankowe

Nasza Kancelaria na przestrzeni ostatnich lat prowadziła i nadal prowadzi kilkadziesiąt spraw frankowych. Wszystkie dotychczas zakończone prawomocnie sprawy zakończyły się wygraną dla kredytobiorców.

Bezpłatna analiza
umowy kredytu we frankach

Kancelaria dokonuje bezpłatnej analizy umów kredytów frankowych i innych kredytów walutowych. W celu wykonania bezpłatnej analizy prawnej umowy potrzebujemy:

 • - umowy kredytowej,
 • - regulaminu właściwego dla Państwa umowy kredytu, w treści obowiązującej w dniu jej zawarcia,
 • - aneksu do umowy kredytu.

Na podstawie tych dokumentów wykonamy wstępną analizę prawną i przedstawimy możliwe scenariusze sprawy, podpowiemy jakie jest najkorzystniejsze rozwiązanie i uwolnienie się od kredytu, bądź zmniejszenie jego rat.

Prześlij dokumenty scanem na adres kancelarii lub zadzwoń:

W celu wyliczenia potencjalnych skutków finansowych wszczynanych spraw konieczne będzie uzyskanie z banku zaświadczenia o wypłacie kredytu (obejmującego informacje o kwocie, walucie i dacie wypłaty transz), zaświadczenia o spłacie kredytu (obejmującego informacje o kwocie, walucie i dacie każdej, zapłaconej raty kredytu i innych płatności związanych z kredytem, zaświadczenia o historii zmiany stóp procentowych (obejmujące informacje o wysokości stosowanych przez bank stóp procentowych i datach i obowiązywania).

Na tym etapie przygotujemy dla Państwa stosowny wniosek. Powyższa wstępna analiza prawna i ekonomiczna umowy kredytowej wykonywana jest przez naszą Kancelarię bezpłatnie i jest dla Państwa niezobowiązująca. Proszę pamiętać, iż na każdym etapie analizy istnieje także możliwość bezpłatnej konsultacji bezpośrednio w naszej Kancelarii.

Pozywamy bank
- co można
zyskać?

1. Stwierdzenie nieważności umowy

Nieważność umowy powoduje konieczność zwrotu świadczeń wzajemnych. W tym przypadku wszystkie świadczenia kredytobiorcy (zapłacone raty, opłaty, prowizje, składki ubezpieczeniowe) są świadczeniami nienależnymi, podobnie jak wypłacone przez bank transze kredytu. Skoro bowiem nie było wiążącej umowy kredytowej, ani konsument, ani bank nie dysponowały żadną podstawą prawną, by jakiekolwiek świadczenia wzajemne spełniać.

Co to oznacza?

 • - Każda ze stron zwraca sobie to co świadczyła,
 • - Kredytobiorca zostaje uwolniony od kredytu,
 • - Nie musi już spłacać,
 • - Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

2. Tzw. „ odfrankowanie” umowy

W przypadku odfrankowienia umowy kredytu, czyli  stwierdzenia jej złotowego charakteru uznaje się,  że umowa jest ważna, ale winno się ją traktować jako kredyt w złotych polskich, oprocentowany jednak na podstawie LIBO + marża. W efekcie sąd zobowiązać powinien bank do zwrotu nadpłaconych przez kredytobiorcę rat, w kwocie odpowiadającej sumie różnic pomiędzy ratami przez konsumenta zapłaconymi a tymi  jakie powinien zapłacić, jeżeli uznać, że do indeksacji do CHF nigdy nie doszło. Kolejną korzyścią z takiego rozstrzygnięcia jest również konieczność przeliczenia salda kredytu przez bank i wyrażenia go w złotych polskich, w wysokości zasadniczo niższej niż obecnie.

Co to oznacza?

 • - Po wyroku spłacamy kredyt tylko w złotówkach,
 • - Niższa kwota rat,
 • - Zmniejszenie salda kredytu o ok. 50%,
 • - Usunięcie zapisów dotyczących kursu waluty z umowy.

Jak działamy?

01

Jeżeli po pozytywnej weryfikacji dokumentów kredytu, Klient zdecyduje by nasza kancelaria prowadziła jego sprawę, to kolejnym etapem jest zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych oraz udzielenie pełnomocnictwa procesowego.

02

Następnie przystępujemy do sporządzania wezwania do banku do polubownego załatwienia sprawy, a w dalszej kolejności pozwu, którego złożenie w sądzie inicjuje sprawę. Usługi naszej kancelarii obejmują kompleksowe prowadzenie sprawy przeciwko bankom udzielającym kredytów w walutach, aż do uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie w I lub II instancji bądź zawarcia ugody.

Jakie są koszty?

Standardowo wynagrodzenie kancelarii ustalane jest ryczałtowo i indywidualnie w zależności od konkretnej sprawy, rodzaju zgłaszanych roszczeń i stopnia skomplikowania. Ustalone wynagrodzenie obejmuje całe postępowanie i gwarantuje, że nie pojawią się nieprzewidziane umową koszty związane z obsługą prawną. Wynagrodzenie jest niezależne od czasu trwania postępowania sądowego oraz ilości rozpraw, na których reprezentujemy naszego mocodawcę.

Możliwe jest ustalenie zapłaty wynagrodzenia w ratach. Zawsze dążymy do osiągnięcia wzajemnej satysfakcji ze współpracy z Klientem, stąd możliwe jest także indywidualne ustalenie zasad współpracy. Przed złożeniem pozwu należy również dokonać opłaty sądowej od pozwu w kwocie 1.000 zł oraz opłaty skarbowej 17,- zł od udzielenia pełnomocnictwa.

Jakie banki pozywała nasza kancelaria?

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy „frankowe” przeciwko niemal wszystkim bankom, w szczególności przeciwko:

Kredyty Frankowe - CHF sprawy wygrane z Bankami

Wyroki Sądowe