Case
study.

Informujemy,  komentujemy,  pomagamy. Przekazujemy sprawdzone informacje od specjalistów prawa i nie tylko. 

Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o.

Po bezskutecznej egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) w oparciu o tytuł wykonawcy uzyskany przez naszą Kancelarię w imieniu jednego z naszych stałych Klientów, zarekomendowaliśmy naszemu Mocodawcy, aby nie rezygnował z dalszych prób odzyskania należnych mu kwot i z pomocą naszej Kancelarii wystąpił z powództwem przeciwko Członkom Zarządu dłużnej Spółki, którzy piastowali swoje funkcje w momencie powstania zobowiązania Spółki z o.o. względem naszego Klienta.
Podstawę prawną omawianego powództwa stanowił art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W trakcie prowadzonego postępowania sądowego pozwani członkowie zarządu dłużnika, próbowali wykazać, że na gruncie faktycznym niniejszej sprawy zachodziły przesłanki egzoneracyjne przewidziane w art. 299 § 2 k.s.h. uwalniające ich od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Pozwani twierdzili, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

… jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Dzięki staraniom naszej Kancelarii oraz dużego zaangażowania naszego Klienta, udało się wykazać, że twierdzenia pozwanych stoją w sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. W konsekwencji Sąd wydał wyrok zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy dochodzoną kwotę długu wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi poniesionymi w trakcie egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, zasądzając dodatkowo na jego rzecz zwrot kosztów przedmiotowego postępowania sądowego. Pozwani wnieśli apelację od wyroku Sądu I instancji, lecz również Sąd II instancji w pełni przychylił się do twierdzeń prezentowanych przez naszą Kancelarię i oddalił apelację pozwanych w całości.
Kolejno nasz Klient wszczął postępowanie egzekucyjne, w oparciu o uzyskane tytuły wykonawcze przeciwko członkom zarządu spółki, które doprowadziło do wyegzekwowania całości zadłużenia.