Case
study.

Informujemy,  komentujemy,  pomagamy. Przekazujemy sprawdzone informacje od specjalistów prawa i nie tylko. 

Należyta staranność spedytora.

Jeden z naszych Klientów, działających w branży spedycyjnej, został pozwany przez swojego kontrahenta, który zarzucił mu nienależyte wykonanie zleconej usługi transportu ładunku drogą morską. Strona powodowa twierdziła, że nasz Klient jako spedytor, któremu strona powodowa zleciła transport ładunku, winien ponieść odpowiedzialność za brak trzech palet z ładunkiem po przybyciu statku do portu przeznaczenia w Gdyni. Do utraty części przewożonego ładunku, doszło w trakcie załadowania transportowanego ładunku na statek przez jednego z podwykonawców naszego Klienta. Dzięki staraniom naszej Kancelarii sprawę udało się zakończyć sukcesem. Sąd rozpoznający sprawę wydał wyrok oddalający powództwo w całości i jednocześnie zasądzający zwrot kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Przepisy regulujące zagadnienia związane z umową spedycji (z  którą mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie) nie nakładają na przewoźnika obowiązku osobistego jej wykonania. Spedytor w wykonaniu zobowiązania posługuje się zarówno przewoźnikami, jak i dalszymi spedytorami, przedsiębiorstwami składowymi, przechowawcami i innymi osobami, których udział w wykonaniu umowy uzna za zasadny. Skoro spedytor decyduje się na posłużenie się innymi osobami w wykonaniu umowy, to równocześnie musi on zdać sobie sprawę z odpowiedzialności za ich działanie lub zaniechanie, której podstawą jest art. 474 k.c. W myśl natomiast art. 799 k.c. spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Innymi słowy jego odpowiedzialność w tym zakresie jest ograniczona do winy w wyborze (culpa in eligendo). Wina w wyborze w rozumieniu art. 799 k.c. może polegać np. na posłużeniu się przewoźnikiem niezapewniającym należytego wykonania powierzonej mu czynności. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2004 r., II CK 389/02 „Należyta staranność spedytora w rozumieniu art. 355 k.c. w zw. z art. 799 k.c. jest zachowana, jeśli wykaże, że powierzył określone usługi przewozowe przewoźnikowi, którego profesjonalizm i jakość świadczonych usług budziła zaufanie”.

„Należyta staranność spedytora w rozumieniu art. 355 k.c. w zw. z art. 799 k.c. jest zachowana, jeśli wykaże, że powierzył określone usługi przewozowe przewoźnikowi, którego profesjonalizm i jakość świadczonych usług budziła zaufanie”.

W ramach prowadzonego procesu sądowego naszej Kancelarii udało się dowieść, że naszemu Klientowi nie sposób przypisać winy w wyborze, o której mowa w art. 799 k.c.  Nasz Klient bowiem przy wykonywaniu  zlecenia posłużył się podmiotami zapewniającymi należyte wykonanie powierzonej im czynności i tym samym nie sposób przypisać jej odpowiedzialności za braki w ładunku. 

Zobacz następny wpis